20130820 formand@ekml.dk

Om Albatros

Flyveklubben ALBATROS

Copenhagen Ultralight Flying Academy (CUFA)
Klubben blev dannet i 1987 og har til huse på Kildedalsvej 4 ved vandværket Kildedal vest for Måløv. Her har vi klubhus, hangarer og startbane. Vi er over 100 medlemmer, ca. 80 aktive, og 30 passive medlemmer. for tiden ca. 20 elever og der er ca. 15 fly på pladsen.
Kært barn har mange navne og det har vi også. Albatros, Copenhagen Ultralight Flying Academy og CUFA står alle for det samme – næsten.
Albatros, det er der vi flyver og hygger mens “The Academy” er der vi uddanner nye piloter og gør de gamle bedre.
Vi er nemlig et “Registered Facility” hos Trafikstyrelsen (Statens Luftfartsvæsen) og det betyder at vi har kompetence til at uddanne indenfor alle aspekter af UL flyvning.
Flyveklubben tilbyder derfor UL-pilot uddannelse, dels ved at afholde teori-kurser (PPL-A), og dels ved at kunne tilbyde praktisk flyveundervisning via vore 5 flyve-instruktører.
Teoriundervisning afholder vi normalt hvert år i vinterhalvåret.
Der er klubmøde hver første onsdag i måneden, du er velkommen til at kigge forbi og få en rundvisning samt besvaret eventuelle spørgsmål.

Her er en lille video der viser noget af klublivet: 


VEDTÆGTER FOR FLYVEKLUBBEN ALBATROS


Juni 2021
Klubbens adresse: Kildedalsvej 4, 2760 Måløv  

 • 1. Navn og tilhørsforhold

Klubbens navn er FLYVEKLUBBEN ALBATROS. Klubben er hjemmehørende i Ballerup kommune og er tilsluttet Dansk UL-Flyver Union (DULFU).

 • 2. Formål

Flyveklubbens formål er at udbrede kendskabet til UL-flyvning samt skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke UL-flyvningen. Klubben tilstræber gennem ansvar for fællesskabet og det sociale liv at fremme flyvningens sikkerhedsmæssige aspekter.

 • 3. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver person, der ønsker at dyrke eller støtte UL-flyvningen, og som samtidig ønsker at støtte klubben i sit daglige virke. Man kan være aktivt, passivt eller æresmedlem.

Aktive- og æres medlemmer har alle rettigheder og pligter.

Passive medlemmer har alle rettigheder undtaget: stemmeret, adgang til længere tids parkering af fly på klubbens område samt retten til at operere fra klubbens flyveplads som fartøjschef. Passive medlemmer behøver ikke være medlem af DULFU.

Æresmedlemmer udpeges af generalforsamlingen.

Indmeldelse skal ske ved udfyldelse af en skriftlig begæring til bestyrelsen. Man er fuldgyldigt aktivt eller passivt medlem af klubben, når begæringen om indmeldelse er modtaget, og når betaling af indskud, kontingenter mv. har fundet sted.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kasseren inden 1. oktober. Såfremt et medlem efter 1 skriftligt rykker stadig ikke har betalt kontingent i henhold til rykkeren, betragtes medlemmet som udmeldt. Ved udmeldelse fortabes indskud efter 1 år fra udmeldelsen.

Enhver kombination af pilot og flyvemaskine skal have godkendelse af bestyrelsen forud for at operere på klubbens flyveplads. Et medlem som ønsker at begynde med at operere på klubbens flyveplads, uanset om man er ny pilot eller erfaren pilot fra andet sted, skal forud skoles ud på klubbens flyveplads af en instruktør fra Albatros.

 • 4. Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem fra klubben, dersom medlemmet ikke overholder de af Trafik-og byggestyrelsen og DULFU givne retningslinjer eller klubbens anvisninger angående UL-flyvning.

Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem, der har gjort sig skyldig i en handlemåde, der kan skade klubbens eller DULFU’s anseelse, ligesom et medlem, der ikke efter en måned forløb efter påkrav, har indløst en eventuel gældspost overfor klubben.

Herudover kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når det på grund af særlige omstændigheder skønnes nødvendigt.

Eksklusionen kan ankes til den næstfølgende generalforsamling og gælder indtil den eventuelt nedstemmes på en sådan generalforsamling.

 • 5. Kontingenter mv.

Ved indmeldelse betales indskud samt første års kontingent forholdsvis per påbegyndt kvartal. Medlemsskabet gælder for den indbetalte periode.

Til finansiering af konkrete formål kan klubben udstede lånebeviser. Udstedelsens omfang bestemmes af generalforsamlingen. Samtidig med at generalforsamlingen vedtager udstedelsen fastlægges de nærmere vilkår for lånebeviserne.

 • 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (ulige år)
 7. Valg af kasserer (lige år)
 8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (2 i lige og 3 i ulige år)
 9. Valg af 2 revisorer og 2 bestyrelsessuppleanter
 10. Fremlæggelse og vedtagelse af budgetrammer, fastsættelse af kontingenter, hangarleje mv. for det efterfølgende kalenderår
 11. Eventuelt

Indkaldelsen skal mindst være vedlagt et foreløbigt regnskab, forslag til budget og kontingenter samt forslag til vedtægtsændringer.

Forsalg til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Andre forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Alle almindelige beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver mindst ¾ flertal. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er aktive medlemmer. Det er tilladt at stemme pr. fuldmagt.

Formanden, kasseren og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Referat fra generalforsamlingen skal være udsendt inden 30 dage og være godkendt af dirigenten og formanden.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring af mindst 1 stemmeberettiget medlem, skal afstemning og valg dog foregå skriftligt.

 • 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, herunder formand og kasserer, der alle skal være medlem af DULFU. Bestyrelsen udnævner en uddannelsesansvarlig og en materielansvarlig, der godt kan udnævnes blandt klubbens medlemmer uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger en næstformand blandt sin midte.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal og ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der udarbejdes skriftligt referat af de beslutninger, der træffes under bestyrelsesmøderne.

Klubbens instruktører og kontrollanter inviteres til at deltage i bestyrelsesmøder, når dette af bestyrelsen skønnes relevant.

Dersom der opstår vakance i bestyrelsen, indtræder suppleant indtil førstkommende generalforsamling. Er vakancen større end antallet af suppleanter, må bestyrelsen konstituere sig selv indtil næste generalforsamling.

 • 8. Bestyrelsens forretningsorden

Klubben tegnes af formanden og kasseren. Ved økonomiske dispositioner udover 50.000 kr. tegnes den af den samlede bestyrelse. Større dispositioner udover de vedtagne budgetrammer skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret og revisorerne skal til enhver tid have adgang til klubbens regnskaber og skal have det forelagt til revision senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.

Kasseren forestår regnskabsføringen og disponerer over driftsudgifterne indenfor de af generalforsamlingen vedtagne budgetrammer.

Bestyrelsen kan kun optage lån, eller indgå anden gældsforpligtigelse i henhold til en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå retshandler ved for eksempel køb eller salg af fly.

Bestyrelsen vedligeholder klubhåndbogen, som nærmere beskriver rettigheder og pligter samt indeholder de almindelige retningslinjer for adfærd og operation i klubbens regi.

 • 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer anmoder bestyrelsen herom.

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og skal indeholde de forslag med tilhørende redegørelser, som den ekstraordinære generalforsamling skal tage stilling til.

Ved medlemsanmodning om ekstraordinær generalforsamling har bestyrelsen højst 14 dage efter modtagelse af anmodningen til at indkalde den ekstraordinære generalforsamling.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling skal være udsendt inden 30 dage og være godkendt af dirigenten og formanden.

 • 10. Elektroniske indkaldelse og bekendtgørelser

Alle bekendtgørelser og indkaldelser er lovlige, når de er bekendtgjort på klubbens hjemmeside eller via e-mail.

 • 11. Opløsning af klubben

Opløsning af klubben kan ske når 3/4 af klubbens medlemmer stemmer herfor på en i den anledning indkaldt generalforsamling.

Klubbens formue tilfalder uegennyttige foreninger eller museer, der bidrager til at udbrede kendskabet til flyvningens historie.